Informator o studiowaniu w Polsce

6

Zasady ubiegania się o przyjęcia na studia są, co do zasady takie same dla wszystkich cudzoziemców (bez względu na to czy są obywatelami państw UE czy też pochodzą z państw spoza UE).

Cudzoziemiec, aby ubiegać się o przyjęcie na studia w Polsce musi spełnić następujące warunki:

 • posiadać dokumenty na potwierdzenie legalnego pobytu w Polsce, np. wizę, kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce;

Rodzaj dokumentu uzależniony jest od tego czy cudzoziemiec jest obywatelem państw UE czy też pochodzi z kraju spoza UE.

 • wykazywać się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku studiów; poszczególne kierunki studiów np. techniczne, medyczne mogą wymagać dodatkowych zaświadczeń o stanie zdrowia;
 • posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu nauki;
 • wykazać się znajomością języka, w którym zamierza studiować poprzez okazanie dokumentów potwierdzających znajomość danego języka, tj. certyfikatu językowego, świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w języku, w którym mają być prowadzone zajęcia na wybranym przez cudzoziemca kierunku studiów; jeśli cudzoziemiec zamierza studiować w języku polskim może być konieczne ukończenie rocznego kursu przygotowawczego z tego języka.
 • posiadać dokumenty potwierdzające ukończenie przez cudzoziemca szkół i studiów w Polsce lub za granicą, które pozwalają mu na podjęcie wybranych studiów w Polsce (np. świadectwa dojrzałości, dyplomy szkół wyższych); świadectwa i dyplomy uzyskane przez cudzoziemca za granicą muszą być zalegalizowane w Polsce (uznane lub nostryfikowane ).

Polska-latawiec-logo

Zalegalizowanie pobytu w Polsce

Cudzoziemiec, aby ubiegać się o przyjęcie na studia w Polsce musi posiadać dokumenty na potwierdzenie legalnego pobytu w Polsce, tj. wizęzaświadczenie o rejestracji pobytukartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce. Rodzaj dokumentu uzależniony jest od tego czy cudzoziemiec jest obywatelem państwa Unii Europejskiej czy też pochodzi z kraju spoza Unii Europejskiej. 

Obywatele państw Unii Europejskiej

Obywatele państw Unii Europejskiej mają prawo wjechać do Polski bez obowiązku posiadania wizy na podstawie paszportu, albo dowodu tożsamości (ID) i przebywać w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności dopełnienia szczególnych formalności.

Chcąc studiować w Polsce cudzoziemiec – obywatel UE musi jednak zalegalizować swój pobyt w Polsce, który z pewnością będzie dłuższy niż 3 miesiące. W tym celu powinien wystąpić z wnioskiem do urzędu wojewódzkiego o zarejestrowanie swojego pobytu w związku z odbywaniem studiów w Polsce. Wniosek trzeba złożyć do Urzędu Wojewódzkiego właściwego według miejsca zamieszkania cudzoziemca. Wniosek powinien być złożony nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od wjazdu obywatela UE na teren Polski. Do wniosku powinno być dołączone zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie obywatela UE na studia w Polsce. Rejestracja pobytu następuje niezwłocznie. W jej wyniku obywatel UE otrzyma zaświadczenie o rejestracji pobytu.

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej

Aby przyjechać do Polski na studia cudzoziemiec – obywatel państw spoza UE musi posiadać wizę studencką, czyli wizę wydaną w celu odbycia studiów w Polsce. Wyjątek stanowią cudzoziemcy, pochodzący z kraju, co do którego stosuje się częściowe lub całkowite zwolnienie z obowiązku wizowego. 

Aktualna lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz:         http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/lista_panstw

Aby uzyskać wizę studencką cudzoziemiec musi złożyć wniosek o jej udzielenie w polskim Urzędzie Konsularnym w kraju, w którym zamieszkuje. Cudzoziemiec ubiegając się o wydanie wizy w celu odbycia studiów w Polsce zwolniony jest z opłaty wizowej (czyli otrzymuje taką wizę za darmo). Wiza wydawana jest na czas oznaczony i najczęściej jest to okres krótszy od czasu trwania studiów w Polsce. Dlatego, aby zalegalizować swój dalszy pobyt na terytorium Polski cudzoziemiec studiujący w Polsce musi uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. W związku z tym cudzoziemiec musi złożyć wniosek o udzielenie takiego zezwolenia. Wniosek składa się do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. Wniosek musi zostać złożony najpóźniej na 45 dni przed upływem okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy lub okresu ważności wizy. Zezwolenie to może być udzielone cudzoziemcowi studiującemu w Polsce na okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy. Chcąc zatem nadal kontynuować naukę w Polsce cudzoziemiec najpóźniej na 45 dni przed upływem okresu, na jaki udzielono mu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony musi wystąpić do urzędu wojewódzkiego z nowym wnioskiem o wydanie kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Polska-latawiec-logo

Ubezpieczenie zdrowotne

Opieka zdrowotna w Polsce jest zasadniczo płatna dla cudzoziemców. Dlatego cudzoziemiec chcąc studiować w Polsce musi wykazać, że ma zapewnione środki pieniężne na pokrycie wszelkich kosztów związanych opieką medyczną w przypadku choroby lub nagłego wypadku. W zależności od tego czy studiującym ma być obywatel Unii Europejskiej czy też obywatel państwa spoza Unii – różne są wymogi formalne do spełnienia. Podobnie jak w innych sprawach obywatele UE mają w tym zakresie pewne przywileje. 

Obywatele państw Unii Europejskiej

Obywatele państw Unii Europejskiej mogą korzystać z darmowej polskiej opieki zdrowotnej, jeśli posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (więcej na temat karty zobacz na stronie europa.eu)

Jeśli obywatel państwa UE nie posiada polisy ubezpieczeniowej wykupionej w kraju pochodzenia może przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez polski Narodowy Fundusz Zdrowia i wykupić polisę ubezpieczeniową. Obywatel państwa UE musi okazać polisę ubezpieczeniową również starając się o zarejestrowanie pobytu w Polsce.

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej

W praktyce obowiązek posiadania zdrowotnej polisy ubezpieczeniowej przez obywatela państwa spoza Unii Europejskiej chcącego studiować w Polsce istnieje już na etapie postępowania wizowego. Od posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia medycznego na czas pobytu cudzoziemca w Polsce uzależnione jest udzielenie mu wizy studenckiej.

Wymóg przedstawienia przez cudzoziemca polisy ubezpieczeniowej przy przyjęciu na studia jest, więc naturalną konsekwencją wymogu wizowego. Najczęściej cudzoziemiec (obywatel państwa spoza UE) wykupuje polisę ubezpieczeniową jeszcze w państwie, w którym zamieszkuje (z którego pochodzi). Jeśli po wjeździe do Polski polisa ta wygaśnie, cudzoziemiec może wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, w polskiej firmie ubezpieczeniowej. Cudzoziemiec może również przystąpić do ubezpieczenia w państwowej instytucji zwanej Narodowym Funduszem Zdrowia i wykupić polisę ubezpieczeniową.

Polska-latawiec-logo

Świadectwa i dyplomy jakie musi przedstawić cudzoziemiec

W zależności od wybranego typu studiów cudzoziemiec musi przedstawić świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły wyższej lub odbycia studiów, które uprawnia go do podjęcia określonego typu studiów.

Zasadą jest, że do podjęcia kolejnego etapu studiów w Polsce (np. studiów magisterskich uzupełniających jako studiów II stopnia) konieczne jest przedstawienie przez cudzoziemca świadectwa ukończenia w Polsce studiów licencjackich jako studiów I stopnia lub też przedstawienie przez cudzoziemca dokumentu, z którego wynika, że ukończył zagranicą etap studiów uprawniających go do podjęcia studiów, jakie planuje rozpocząć w Polsce.

I tak cudzoziemiec ma obowiązek przedstawić:

 • dla podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – świadectwo dojrzałości albo dokument będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości uzyskany zagranicą, który w kraju w którym był wydany uprawnia do podjęcia studiów wyższych;
 • dla podjęcia studiów II stopnia  – dyplom ukończenia studiów I stopnia w Polsce albo będący odpowiednikiem tego dyplomu uzyskany za granicą dokument, który w kraju w którym był wydany uprawnia do podjęcia studiów II stopnia;
 • dla podjęcia studiów podyplomowych – dyplom ukończenia w Polsce studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo dokumenty będące odpowiednikami tych dyplomów uzyskane zagranicą, które w kraju w którym zostały wydane uprawniają do podjęcia studiów podyplomowych;
 • dla podjęcia studiów doktoranckich – dyplom ukończenia w Polsce studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo uzyskane za granicą dyplomy będące odpowiednikiem polskiego dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Polska-latawiec-logo

Legalizacja zagranicznych świadectw i dyplomów

Wszystkie uzyskane przez cudzoziemca za granicą świadectwa i dyplomy muszą być zalegalizowane w Polsce.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu uznawane są w Polsce:

 • na mocy umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia, albo
 • w drodze nostryfikacji.

Polska uznaje dokumenty o wykształceniu, stopnie i tytuły naukowe z następujących państw:

Armenia, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdowa, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam 

W celu uznania dyplomów wydanych przez wyżej wymienione państwa (z którymi Polska podpisała stosowne umowy międzynarodowe) należy zwrócić się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego. 

Dokumenty pochodzące z krajów, z którymi Polska nie posiada umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu podlegają nostryfikacji.

Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonuje urząd zwany – wojewódzkie kuratorium oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce, a w przypadku braku zamieszkania w Polsce ze względu na siedzibę uczelni, w której cudzoziemiec chce złożyć dokument. Adresy Wojewódzkich Kuratoriów oświaty w Polsce dostępne są na stronie internetowej www.nauka.gov.pl. Świadectwa maturalne International Baccalaureate (IB) oraz European Baccalaureate (EB) nie podlegają obowiązkowi nostryfikacji.

Polska-latawiec-logo

Znajomość języka polskiego

Znajomość języka polskiego nie jest bezwzględnym warunkiem podjęcia studiów w Polsce. Obecnie większość uczelni organizuje wiele kierunków studiów w obcych językach (np. angielskim). Wybierając studia w innym niż polskim języku (np. angielskim) cudzoziemiec powinien wykazać się znajomością tego języka przedstawiając, jako dowód tej znajomości oficjalny certyfikat językowy lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w danym języku obcym.

Studiując w innym niż polski języku, cudzoziemiec może jednocześnie uczyć się języka polskiego na kursach organizowanych przez uczelnie dla obcokrajowców. Może to robić dla użytku prywatnego, bądź w celu przygotowania się do ewentualnego uczestnictwa w kursach polskojęzycznych czy studiowania na kierunku studiów, na którym zajęcia prowadzone są po polsku. Jeśli jednak cudzoziemiec chce rozpocząć studia w języku polskim musi ukończyć roczny kurs języka polskiego przygotowujący do podjęcia studiów. Dotyczy to wszystkich rodzajów studiów. Z obowiązku odbycia tego kursu zwolnieni są tylko cudzoziemcy, którzy:

 • posiadają oficjalny certyfikat znajomości języka polskiego lub
 • uzyskają potwierdzenie uczelni, że znają język polski w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów.

Polska-latawiec-logo

Uzyskanie oficjalnego certyfikatu znajomości języka polskiego

Certyfikaty znajomości języka polskiego wydawane są przez polski urząd zwany Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Aby otrzymać certyfikat trzeba zdać egzamin organizowany przez ww. Komisję.

Do egzaminu może przystąpić każdy cudzoziemiec bez względu na to czy, jak i kiedy uczył się języka polskiego. Egzamin przeprowadzany jest na 3 poziomach zaawansowania:

 • podstawowym (B1),
 • średnim ogólnym (B2),
 • zaawansowanym (C2).

Aby przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym (B1) oraz średnim (B2) cudzoziemiec musi mieć skończone 16 lat. Aby przystąpić do egzaminu na poziomie zaawansowanym (C2) cudzoziemiec musi mieć skończone 18 lat.

Egzaminy organizowane są co najmniej 3 razy w roku (wiosną, latem i jesienią). Szczegółowe informacje na temat terminów egzaminów w danym roku kalendarzowym dostępne są na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl.

Chcąc przystąpić do egzaminu cudzoziemiec składa formularz zgłoszeniowy oraz płaci opłatę za egzamin. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie internetowejwww.certyfikatpolski.pl. Opłata za egzamin wynosi:

 • poziom podstawowy (B1) – 60 EUR;
 • poziom średni (B2) – 80 EUR;
 • poziom zaawansowany (C2) – 100 EUR.

Ponadto po informacji o pomyślnie zdanym egzaminie cudzoziemiec musi ponieść opłatę w wysokości 20 EUR za wydanie certyfikatu.

Opłaty wnosi się w PLN, po przeliczeniu EUR na PLN według średniego kursu NBP w dniu dokonania wpłaty na rachunek bankowy Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, dostępny na stronie internetowej www.buwiwm.edu.pl oraz www.certyfikatpolski.pl. W odpowiedzi na zgłoszenie cudzoziemiec otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą mailową i tradycyjną pocztą. Zostanie również powiadomiony o miejscu i terminie egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany pod warunkiem, że zgłosi się, co najmniej 20 chętnych do jego zdawania. Szczegółowe informacje na temat przebiegu egzaminu, kryteriów ocen, materiałów przygotowawczych oraz regulamin dla zdających egzamin znajdziesz na ww. stronach internetowych. Po upływie około 6 tygodni od egzaminu, zdający otrzymuje informację o jego wyniku. Jeśli wynik jest pozytywny, cudzoziemiec uzyskuje certyfikat. Po wniesieniu opłaty cudzoziemiec otrzyma drogą pocztową oryginał świadectwa znajomości języka polskiego na danym poziomie.

Polska-latawiec-logo

Przez studia do uzyskania polskiego obywatelstwa

Za obywatela polskiego uznaje się:

Decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy.

WAŻNE: aby móc zostać uznanym za obywatela polskiego, cudzoziemiec ma obowiązek znać język polski. Jego znajomość musi zostać potwierdzona certyfikatem znajomości języka uzyskanym po zdaniu egzaminu państwowego, świadectwem ukończenia szkoły (np. szkoły podstawowej, średniej lub wyższej) w Polsce lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest zezwoleniem, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 5 lat, co oznacza, że co 5 lat należy kartę wymienić. Na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym niż Polska kraju. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie półrocznym w celu turystycznym.

Zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE może otrzymać cudzoziemiec, który:

 • przebywał w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat;
 • posiada stabilne i regularne źródło dochodu w ciągu 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku,
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy w związku ze zdobywaniem studiów lub szkolenia oraz na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z odbywaniem lub kontynuacją studiów, do 5-letniego okresu, od którego zależy udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE zalicza się im tylko połowę okresu tego pobytu. 

Pobyt na terytorium Polski uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba, że przerwa była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub wykonywaniem pracy poza terytorium Polski, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski;
 • towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub wykonującemu pracę poza terytorium Polski, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski;
 • leczeniem cudzoziemca.

Cudzoziemiec posiadający w jednym z państw członkowskich UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE ma prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w innym państwie członkowskim UE, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie w tym państwie oraz jeżeli posiada on stabilne i regularne źródła dochodu oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to również członków rodziny w/w cudzoziemca.

Organizujemy pobyt dla obcokrajowców zamierzających studiować na wybranej uczelni funkcjonującej we Wrocławiu. Przeprowadzimy w Twoim imieniu wszystkie formalności urzędowe, zapewnimy meldunek oraz pomożemy w znalezieniu stałego miejsca zamieszkania.  Pomożemy w znalezieniu pracy oraz zapewnimy stałą opiekę prawną. W początkowym okresie pobytu otrzymasz do pomocy asystenta posługującego się biegle Twoim językiem, który pomoże Tobie w aklimatyzacji w nowym miejscu pobytu oraz na wybranej przez Ciebie uczelni. Jeżeli jesteś obywatelem kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, przeprowadzimy przed organami administracji publicznej procedurę uzyskania statutu rezydenta na obszarze UE.

Naszą opieką będziesz objęty od samego początku Twojego pobytu we Wrocławiu. Nasz pracownik biegle posługujący się Twoim językiem wyjedzie po Ciebie na lotnisko, dworzec kolejowy lub inne ustalone miejsce.

Jednorazowy koszt powyższej usługi wynosi 500 EUR. Jeżeli będziesz korzystać z naszego meldunku (nie zawsze wynajmując pokój lub mieszkanie od razu będziesz mógł się w tym lokalu zameldować, ponieważ osoby wynajmujące lokale nie chętnie meldują najemców) będziesz za każdy miesiąc zobowiązany do opłaty 200 EUR, którą za naszym pośrednictwem otrzyma osoba meldująca Ciebie pod wskazanym adresem. Pamiętaj, że bez meldunku nie możesz przebywać w naszym kraju !!!

Na wrocławskich uczelniach studiuje kilkadziesiąt tysięcy osób z kilkudziesięciu Państw. Wrocław to 700 tysięczne miasto wojewódzkie, w którym swoje filie i fabryki posiada kilkadziesiąt koncernów międzynarodowych i w którym poziom życia przekracza średnią dla Unii Europejskiej. 

 

Wrocławskie Uczelnie i kierunki studiów jakie oferują studentom: 

Politechnika Wrocławska

www.pwr.wroc.pl/index.dhtml Typ uczelni: techniczne Status: państwowe

Studia:

Kontakt:

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław tel. 71 320 26 00

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Fizyka  
Matematyka  
ZarządzanieStudia w języku angielskim  
Zarządzanie  
I stopnia inżynierskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Architektura
ArchitekturaStudia w języku niemieckim  
Automatyka i Robotyka  
Biotechnologia  
Budownictwo
Chemia  
Elektronika  
Elektronika i Telekomunikacja  
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka Techniczna  
Geodezja i Kartografia  
Gospodarka Przestrzenna  
Górnictwo i Geologia
Informatyka
InformatykaStudia w języku angielskim  
Inżynieria Biomedyczna  
Inżynieria Chemiczna i Procesowa  
Inżynieria Materiałowa  
Inżynieria Systemów  
Inżynieria Środowiska
Matematyka Stosowana  
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechanika i Budowa MaszynStudia w języku angielskim  
Mechatronika  
Ochrona Środowiska  
Optyka  
Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw)
Teleinformatyka  
Telekomunikacja
Transport  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Architektura
ArchitekturaStudia w języku angielskim  
Automatyka i Robotyka
Biotechnologia  
BiotechnologiaStudia w języku angielskim  
BudownictwoStudia w języku angielskim  
Budownictwo
ChemiaStudia w języku angielskim  
Chemia  
ElektronikaStudia w języku angielskim  
Elektronika
Elektronika i TelekomunikacjaStudia w języku angielskim  
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
ElektrotechnikaStudia w języku angielskim  
EnergetykaStudia w języku angielskim  
Energetyka
FizykaStudia w języku angielskim  
Fizyka  
Fizyka Techniczna  
Gospodarka Przestrzenna  
Górnictwo i Geologia
Informatyka
InformatykaStudia w języku angielskim  
Inżynieria Biomedyczna  
Inżynieria Chemiczna i Procesowa  
Inżynieria Materiałowa  
Inżynieria Systemów  
Inżynieria ŚrodowiskaStudia w języku angielskim  
Inżynieria Środowiska
Matematyka  
MatematykaStudia w języku angielskim  
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechanika i Budowa MaszynStudia w języku angielskim  
Mechatronika  
Ochrona Środowiska  
Optyka  
Technologia Chemiczna (Wydział Energetyki i Paliw)  
Teleinformatyka  
Telekomunikacja
TelekomunikacjaStudia w języku angielskim  
Transport  
Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiStudia w języku angielskim  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Roczna opłata za studia I Stopnia Licencjackie lub Inżynierskie dla obcokrajowców w języku angielskim lub niemieckim.

 • Architektura i Urbanistyka w języku niemieckim -  zajęcia stacjonarne – 3.000 – 4.000 EUR
 •  Zajęcia niestacjonarne  – 3.000– 3.500 EUR

Zajęcia w języku angielskim:

 • Informatyka – 3.000 EUR
 • Elektrotechnika – 3.000 EUR
 • Zarządzanie -  – 3.000 EUR
 • Mechanika i Budowa Maszyn – 3.000 EUR

Roczna opłata za studia I Stopnia Licencjackie lub Inżynierskie dla obcokrajowców w języku polskim we wszystkich wyżej wyszczególnionych kierunkach wynosi 3.000 EUR

Studia II Stopnia  Magisterskie – wszystkie wyżej wyszczególnione kierunki opłata roczna za zajęcia w języku angielskim i polskim wynosi 4.000 EUR


Uniwersytet Wrocławski

www.uni.wroc.pl Typ uczelni: duże uniwersytety? Status: państwowe

Kontakt:

Pl. Uniwersytecki 1 50-137 Wrocław tel. 71 375 22 15

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Administracja
Administracja – Administracja europejska  
Administracja – Administracja sektora publicznego
Administracja – Bezpieczeństwo wewnętrzne
Administracja – Samorząd terytorialny
Antiquity and ArchaeologyStudia w języku angielskim  
Archeologia  
Astronomia  
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia – biologia człowieka  
Biologia – biologia eksperymentalna  
Biologia – biologia ogólna  
Biologia – biologia środowiska  
Biologia – specjalizacja nauczycielska przyroda  
Biotechnologia  
BiotechnologyStudia w języku angielskim  
Chemia  
Chemia – chemia biologiczna  
Chemia – chemia materiałów dla nowoczesnych technologii  
Chemia – chemia medyczna  
Chemia – chemia ogólna  
Chemia – chemia środowiska  
Chemia – informatyka chemiczna  
ChemistryStudia w języku angielskim  
Dyplomacja Europejska
Dziedzictwo Kultury Materialnej – Ochrona, Promocja, Gospodarowanie
Dziedzictwo Kultury Materialnej – Ochrona, Promocja, Gospodarowanie – gospodarowanie dziedzictwem kulturowym
Dziedzictwo Kultury Materialnej – Ochrona, Promocja, Gospodarowanie – turystyka historyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – dziennikarstwo prasowe i online
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – dziennikarstwo sportowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – nowe technologie multimedialne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – projektowanie komunikacji (Communication Design)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – twórcze pisanie (creative writing) – film-teatr-telewizja
Ekonomia
Ekonomia – prawo w biznesie
Ekonomia – rachunkowość i podatki
Etnologia i antropologia kulturowa
European CulturesStudia w języku angielskim  
Europeistyka
Europeistyka – integracja gospodarcza
Europeistyka – kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
Europeistyka – media i komunikowanie społeczne na szczeblu lokalnym UE
Europeistyka – polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Europeistyka – przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
Europeistyka – sektor publiczny w Europie
Europeistyka – społeczeństwo i kultura w Europie
Europeistyka – zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Filologia angielska  
Filologia angielska – specjalności nauczycielskie  
Filologia angielska – tłumaczeniowa  
Filologia czeska
Filologia francuska  
Filologia germańska
Filologia germańska – nauczycielskie  
Filologia hiszpańska  
Filologia indyjska i kultura Indii  
Filologia indyjska i kultura Indii – bengali  
Filologia indyjska i kultura Indii – hindi  
Filologia indyjska i kultura Indii – sanskrycka  
Filologia Judaistyka  
Filologia klasyczna  
Filologia klasyczna – biblijna  
Filologia klasyczna – indoeuropejska  
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska  
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – arabska  
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – biblijna  
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – chińska  
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – dalekowschodnia  
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – grecka  
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – italska  
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – koreańska  
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – łacińska  
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – nowogrecka  
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – nowołacińska  
Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska – Starożytny Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska specjalność Bliski Wschód  
Filologia niderlandzka  
Filologia niderlandzka – język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)  
Filologia polska
Filologia polska – biblia w literaturze i kulturze polskiej
Filologia polska – komunikologia
Filologia polska – lingwistyka kulturowa
Filologia polska – logopedia
Filologia polska – retoryka stosowana
Filologia polska – warsztat pisarski, analityczny i translatologiczny
Filologia serbska i chorwacka  
Filologia ukraińska
Filologia włoska (Italianistyka)  
Filozofia
Filozofia – specjalności nauczycielskie  
Fizyka  
Fizyka – ekonofizyka  
Fizyka – fizyka doświadczalna  
Fizyka – fizyka komputerowa  
Fizyka – fizyka teoretyczna  
Geografia  
Geologia  
Gospodarka przestrzenna  
Historia
Historia – amerykanistyka
Historia – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Historia – dokumentalistyka konserwatorska
Historia – regionalistyka
Historia – specjalność nauczycielska
Historia Sztuki  
Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne  
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo – biblioteki cyfrowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – biblioteki naukowe  
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo – biblioteki publiczne i szkolne
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo – biblioteki w społeczeństwie wiedzy
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo – edytorstwo
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z filologią polską (nauczycielska)  
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo – prasa w systemie komunikacji społecznej
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo – sztuka książki
Informatyka  
Język rosyjski
Komunikacja Wizerunkowa
Komunikacja Wizerunkowa – branding
Komunikacja Wizerunkowa – public relations
Komunikacja Wizerunkowa – reklama
Kultura i Praktyka Tekstu: Twórcze Pisanie i Edytorstwo  
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – krytyka artystyczna
Kulturoznawstwo – kultura filmowa
Kulturoznawstwo – kultura i media
Kulturoznawstwo – kultura i wizerunek regionu
Kulturoznawstwo – performance – sztuka rozwoju
Kulturoznawstwo – społeczne obrazy przeszłości
LL.B International and European LawStudia w języku angielskim  
Matematyka  
Matematyka – biomatematyka  
Matematyka – matematyka teoretyczna  
Matematyka – matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach  
Matematyka – specjalności nauczycielskie  
Matematyka – zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki  
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne  
Mikrobiologia  
Militarioznawstwo  
Militarioznawstwo – animacja odtwórstwa historycznego  
Militarioznawstwo – popularyzacja wiedzy historyczno-wojskowej  
Muzykologia  
Ochrona Środowiska  
Pedagogika
Pedagogika – edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika – organizacja edukacji i edukacja regionalna
Pedagogika – pedagogika opiekuńcza z terapią
Pedagogika – poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Pedagogika – rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
Pedagogika – resocjalizacja
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Political Science – Comparative PoliticsStudia w języku angielskim  
Politologia
Politologia – administracja publiczna
Politologia – marketing polityczny
Politologia – media i dziennikarstwo
Politologia – przywództwo polityczne
Politologia – służby zagraniczne
Politologia – specjalność nauczycielska  
Praca Socjalna  
Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe
Socjologia
Socjologia grup dyspozycyjnych
Socjologia – komunikacja społeczna  
Socjologia – komunikacja społeczna i badanie rynku  
Socjologia – socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego  
Socjologia – socjologia edukacji współczesnej  
Socjologia – społeczności lokalne  
Socjologia grup dyspozycyjnych – bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach cywilnych
Socjologia grup dyspozycyjnych – bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych
Socjologia grup dyspozycyjnych – bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
Stosunki międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe – gospodarka i biznes międzynarodowy
Stosunki Międzynarodowe – służby zagraniczne
Stosunki Międzynarodowe – studia europejskie
Stosunki Międzynarodowe – studia niemieckie
Stosunki Międzynarodowe – studia wschodnie
Stosunki Międzynarodowe – zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym  
I stopnia inżynierskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Fizyka Techniczna  
Fizyka techniczna – dozymetria i ochrona radiologiczna  
Fizyka techniczna – fizyka medyczna  
Fizyka techniczna – stosowana fizyka ciała stałego  
Informatyka  

NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM MOŻNA STUDIOWAĆ W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

STUDIA W  JĘZYKU POLSKIM

 • DLA OBYWATELI UE -  2.000 EUR ROCZNIE  +  200 EUR WPISOWEGO  NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW
 • DLA OBYWATELI Z POZA UE  -  3.500 EUR ROCZNIE   +  200 EUR WPISOWEGO NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM.

 • DLA OBYWATELI UE  – 2.000 EUR ROCZNIE  +  200  EUR WPISOWEGO NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW
 • DLA OBYWATELI Z POZA UE – 3.500 EUR ROCZNIE + 200 EUR WPISOWEGO NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW

Opłaty dotyczą studiów licencjackich i magisterskich.

Na pierwszym roku opłaty muszą być uiszczone w całości.

W pozostałych latach istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

www.up.wroc.pl Typ uczelni: rolnicze Status: państwowe

Studia:

Kontakt:

ul. C. K. Norwida 25 50-375 Wrocław tel. centr. (71) 320-50-20 , 328-35-76 , 328-48-49 fax.(71) 320-54-04 

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Bioinformatyka  
Biologia
Biologia człowieka  
Ekonomia
I stopnia inżynierskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Architektura Krajobrazu
Bezpieczeństwo Żywności  
Biotechnologia  
Budownictwo
Geodezja i Kartografia
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria Bezpieczeństwa  
Inżynieria i Gospodarka Wodna  
Inżynieria Środowiska
Medycyna Roślin  
Ochrona Środowiska
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami  
Ogrodnictwo  
Podstawy dla rolnictwa tropikalnegoStudia w języku angielskim  
Rolnictwo
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  
Towaroznawstwo  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  
Zootechnika
Żywienie Człowieka  
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Architektura Krajobrazu
Biologia  
Biotechnologia  
Budownictwo
Ekonomia
Geodezja i Kartografia
GeoinformatykaStudia w języku angielskim  
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria i Gospodarka Wodna  
Inżynieria Środowiska
Ochrona Środowiska
Ogrodnictwo  
OgrodnictwoStudia w języku angielskim  
Rolnictwo
Technika Rolnicza i Leśna
Techniki laboratoryjne w biologiiStudia w języku angielskim  
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  
Zootechnika

OPŁATY ZA  STUDIA DLA OBYWATELI UE I Z  POZA UE SĄ JEDNAKOWE

OPŁATA ROCZNA DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW (oprócz Weterynarii) WYNOSI OD 4.000 EUR DO 5.000 EUR

WETERYNARIA – OPŁATA ROCZNA 8000 EUR

ZAJĘCIA SĄ PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM ORAZ WYBRANYCH ( zaznaczonych kierunkach)  W JĘZYKU ANGIELSKIM

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA OPŁATY ROCZNEJ NA RATY.


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Strona www: http://www.ue.wroc.pl Typ uczelni: ekonomiczne Status: państwowe

ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław tel. 71 36 80 100 fax: 71 36 72 778

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Analityka Gospodarcza
Analityka Gospodarcza – Analityk decyzji biznesowych
Analityka Gospodarcza – Analityk rynku
Business InformaticsStudia w języku angielskim
Ekonomia
Ekonomia – Analityk rynku (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Ekonomia – Gospodarka publiczna (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Ekonomia – Gospodarowanie zasobami środowiska (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość – Bankowość i ubezpieczenia (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i Rachunkowość – Finanse i administracja publiczna (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i Rachunkowość – Finanse i rachunkowość – program zaawansowany (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)  
Finanse i Rachunkowość – Finanse i rachunkowość spółek (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i Rachunkowość – Inwestycje i nieruchomości (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i Rachunkowość – Rachunkowość i auditing (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Finanse i Rachunkowość – Rachunkowość i podatki (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Finanse i Rachunkowość – Rynek finansowy (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Finanse i Rachunkowość – Rynki finansowe (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i Rachunkowość – Studies in Finance (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)Studia w języku angielskim  
Finanse i Rachunkowość – Zarządzanie finansami (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Gospodarka Przestrzenna  
Gospodarka Przestrzenna – Administracja i gospodarka samorządowa  
Gospodarka Przestrzenna – Ekonomika nieruchomości w gospodarce miejskiej  
Informatyka w Biznesie
Informatyka w Biznesie – Analityk e-biznesu
Informatyka w Biznesie – Analityk i projektant systemów
Informatyka w Biznesie – Technolog baz danych
Informatyka w Biznesie – Technolog ICT
Informatyka w Biznesie – Technologie informacyjne w finansach
International BusinessStudia w języku angielskim  
Logistyka  
Logistyka – Logistyka przedsiębiorstwa usługowego  
Logistyka – Logistyka w handlu i usługach  
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Biznes międzynarodowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Rynki europejskie
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Zarządzanie projektami europejskimi
Zarządzanie
Zarządzanie – Kierowanie zespołami (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Zarządzanie – Komunikacja marketingowa (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie – Logistyka (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Zarządzanie – Procesy i projekty logistyczne (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie – Przedsiębiorczość i zarządzanie własną firmą (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie – Zarządzanie kapitałem ludzkim (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Zarządzanie – Zarządzanie marką (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie – Zarządzanie przedsiębiorstwem (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie – Zarządzanie sprzedażą (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie – Zarządzanie w biznesie (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Zarządzanie – Zrządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
I stopnia inżynierskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Gospodarka Przestrzenna  
Gospodarka Przestrzenna – Ekonomika i inżynieria przestrzenna  
Gospodarka Przestrzenna – Strategie rozwoju regionalnego  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Inżynieria bioproduktów
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Inżynieria ochrony środowiska
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Inżynieria produktów chemicznych
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Inżynieria produktów żywnościowych
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Ekonomia
Ekonomia – Analityk rynku (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Ekonomia – Gospodarka publiczna (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Ekonomia – Gospodarowanie zasobami środowiska (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość – Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Finanse i Rachunkowość – Audyt finansowy i podatkowy (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Finanse i Rachunkowość – Doradca finansowy (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Finanse i Rachunkowość – Doradztwo finansowe (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i Rachunkowość – Finanse i rachunkowość administracji rządowej i samorządowej (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i Rachunkowość – Finanse, podatki i rachunkowość spółek (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i Rachunkowość – Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i Rachunkowość – Inwestycje i rynki nieruchomości (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i Rachunkowość – Menedżer finansowy (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Finanse i Rachunkowość – Rachunkowość eurospółek (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Finanse i Rachunkowość – Rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Finanse i Rachunkowość – Rachunkowość zarządcza i controlling (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Finanse i Rachunkowość – Rynek nieruchomości (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Finanse i Rachunkowość – Rynki finansowe (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i Rachunkowość – Skarbowość – procedury i zobowiązanie podatkowe ( Wydział Nauk Ekonomicznych)
Finanse i Rachunkowość – Studies in Finance (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)Studia w języku angielskim  
Informatyka w Biznesie
Informatyka w Biznesie – Badanie i rozwój IWB
Informatyka w Biznesie – Ekspert IT w finansach
Informatyka w Biznesie – Menedżer systemów informacyjnych IT
Informatyka w Biznesie – Menedżer wiedzy
Informatyka w Biznesie – Specjalista e-biznesu
International BusinessStudia w języku angielskim  
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Biznes międzynarodowy
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Międzynarodowa gospodarka przestrzenna
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Rynki europejskie
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Turystyka w biznesie międzynarodowym
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Zarządzanie projektami europejskimi
Zarządzanie
Zarządzanie – Biznes odpowiedzialny społecznie (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie – Business Administration (Wydział Zarządzanie, Informatyki i Finansów)Studia w języku angielskim  
Zarządzanie – Kompetencje interpersonalne menedżera (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Zarządzanie – Kompleksowe sterowanie jakością (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)  
Zarządzanie – Logistyka menedżerska (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Zarządzanie – Marketing na rynku krajowym i międzynarodowym (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie – Przedsiębiorczość w sektorze MSP (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Zarządzanie – Public relations (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie – Współczesne koncepcje i metody zarządzania (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie – Zarządzanie innowacjami (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Zarządzanie – Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej (Wydział Nauk Ekonomicznych)  
Zarządzanie – Zarządzanie projektami (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Zarządzanie – Zarządzanie strategiczne (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie – Zarządzanie strategiczne w biznesie (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
Zarządzanie – Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie – Zarządzanie zasobami ludzkimi (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Przedsiębiorczość i innowatyka
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Zarządzanie produkcją i usługami
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Zarządzanie rozwojem
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Zarządzanie technologią

Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu można podjąć lub kontynuować studia w języku polskim lub języku angielskim.

Opłaty jednakowe dla studentów z UE i z poza obszaru UE.

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

 • OPŁATA ROCZNA  -  1.750 EUR  +  200 EUR  WPISOWEGO.

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • OPŁATA ROCZNA   -  2.500 EUR  +  200 EUR WPISOWEGO.

Możliwość rozłożenia płatności na raty


Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

www.am.wroc.pl Typ uczelni: medyczne Status: państwowe

Studia:

Kontakt:

Wybrzeże L. Pasteura 1 50-367 Wrocław tel.  71 784 10 01

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Dietetyka  
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo Medyczne  
Zdrowie publiczne
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Dietetyka  
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Zarządzanie  
Zdrowie publiczne
Magisterskie jednolite
Studia stacjonarne niestacjonarne
Analityka Medyczna
DentistryStudia w języku angielskim  
Farmacja
Lekarski
Lekarsko-Dentystyczny
MedicineStudia w języku angielskim  

Roczna opłata za studia dla obcokrajowców z UE i z poza obszaru UE w języku angielskim:

 • Wydział Medyczny -  pierwszy rok  nauki  – 11.715 EUR,    kolejne lata  -  11.500 EUR
 • Wydział Dentystyczny -  pierwszy  rok nauki  -  12.720 EUR,  kolejne lata  12.500 EUR

Roczna opłata za studia dla obcokrajowców z UE i z poza UE w języku polskim:

Wydział Lekarski – 10.000 EUR

Wydział Lekarsko- Stomatologiczny -  10.950 EUR

Wydział Farmaceutyczny – 7.230 EUR , semestr XI  – 1.000 EUR

 • analityka medyczna -  6.300 EUR

Wydział Pielęgniarski

 • pielęgniarstwo  I stopnia -  2.280 EUR
 • pielęgniarstwo pomostowe I stopnia  – 1.865 EUR
 • pielęgniarstwo II stopnia – 1.870 EUR
 • położnictwo I stopnia  – 3.500 EUR
 • położnictwo pomostowe I stopnia – 2.600 EUR
 • położnictwo II stopnia – 2.600 EUR
 • fizjoterapia I stopnia  – 3.200 EUR
 • fizjoterapia II stopnia – 2.900 EUR
 • zdrowie publiczne – I stopnia – 2.900 EUR
 • zdrowie publiczne II  stopnia – 2.270 EUR
 • ratownictwo medyczne I stopnia – 3.200 EUR
 • dietetyka I stopnia – 3.500 EUR

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

www.nwsm.pl Typ uczelni: medyczne Status: niepaństwowe

Kontakt:

ul. Nowowiejska 69 50-340 Wrocław tel. 71 321 11 54 tel. 71 322 15 48 fax: 71 786 83 28

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Dietetyka
Elektroradiologia
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Ratownictwo Medyczne

Roczna opłata za studia dla obcokrajowców obywateli UE i z poza UE ( zajęcia wyłącznie w języku polskim):

Studia I Stopnia

 • Kosmetologia  -  1.425 EUR
 • Ratownictwo  -  1.545 EUR + 100 EUR praktyki
 • Dietetyka  -  1.475 EURO  + 100 EUR praktyki
 • Dietetyka (niestacjonarne) – 1.150 EUR + 100 EUR praktyki
 • Elektroradiologia – 1.785 EUR + 100 EUR praktyki
 • Pielęgniarstwo  – 1.595 EUR + 140 EUR praktyki
 • Pielęgniarstwo pomostowe -  1.070 EUR

Studia Podyplomowe

 • Dietetyka – 1.150 EUR
 • Kosmetologia  – 1.420 EUR
 • Podologia  – 1.800 EUR

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

www.wsf.wroc.pl Typ uczelni: medyczne Status: niepaństwowe

Studia:

Kontakt:

ul. Kościuszki 4 50-038 Wrocław tel. (71) 342-50-02

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Fizjoterapia  
Kosmetologia
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Fizjoterapia
Kosmetologia

Roczna opłata za studia dla obcokrajowców z UE i z poza UE – 1.166 EUR

Wpisowe uiszczane na pierwszym roku studiów – 35 EUR

Zajęcia wyłącznie w języku polskim.

Możliwość uiszczenia opłat na raty.


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu

www.wsiz.wroc.pl Typ uczelni: ekonomiczne Status: niepaństwowe

Kontakt:

ul. Inowrocławska 56 53-648 Wrocław tel. 71 795 03 93

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Administracja
Administracja – Administracja ochrony środowiska
Administracja – Administracja publiczna
Administracja – Integracja europejska
Fizjoterapia
I stopnia inżynierskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Informatyka
Informatyka – Sieci Komputerowe
Informatyka – Systemy informatyczne

OPŁATY ZA STUDIA DLA OBYWATELI UE I Z POZA UE SĄ JEDNAKOWE.  ZAJĘCIA SĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE W JĘZYKU POLSKIM.  ODPŁATNOŚĆ WYNOSI OD 900 EURO DO 1.300 EUR ROCZNIE

Przewidziana jest bonifikata w wysokości 2% dla studentów uiszczających opłatę za cały rok jednorazowo.


Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”

www.horyzont.eu Typ uczelni: inne szkoły wyższe Status: niepaństwowe

Studia:

Kontakt:

ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław tel. (71) 799-19-37 wew. 22 fax: (71) 799-19-37 wew. 23 tel. (71) 788-94-25 wew. 22 fax: (71) 788-94-25 wew. 23

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Filologia angielska
Filologia germańska (germanistyka)
Informatyka
Turystyka i Rekreacja
I stopnia inżynierskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Informatyka
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Informatyka

OPŁATY ZA  STUDIA DLA OBYWATELI UE I Z POZA OBSZARU UE SĄ JEDNAKOWE I WYNOSZĄ 1.245 EUR ROCZNIE.  NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW POBIERANE JEST WPISOWE W WYSOKOŚCI  30 EUR.

OPŁATA ROCZNA MOŻE BYĆ ROZŁOŻONA NA 6 LUB 12 RAT.


Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

www.handlowa.eu Typ uczelni: ekonomiczne Status: niepaństwowe

Studia:

Kontakt:

ul. Ostrowskiego 22 53-238 Wrocław tel. 71 333 11 02 fax: (071) 333 11 52

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie

Roczna opłata za studia dla obywateli UE i z poza UE ( zajęcia wyłącznie w języku polskim) wynosi:

 • Studia I Stopnia – 1.115 EURO – opłata za 12 miesięcy.
 • Studia II Stopnia -  1.970 EURO – opłata za 18 miesięcy.
 • Opcjonalnie wpisowe – 70 EURO na pierwszym roku studiów.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Strona www: http://www.mwsl.eu Typ uczelni: o profilu uniwersyteckim Status: niepaństwowe

Kontakt:

Ul. Sołtysowicka 19B 51-168 Wrocław tel. 71 324 68 42

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Logistyka
Logistyka – logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka – logistyka produkcji
Logistyka – logistyka zakupów
Logistyka – systemy logistyczne
Transport
Transport – organizacja transportu specjalnego
Transport – spedycja i ubezpieczenia transportowe
Transport – zarządzanie firmą transportową
I stopnia inżynierskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Budownictwo
Budownictwo – budownictwo dróg i mostów (komunikacyjne)
Budownictwo – drogi szynowe
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Przestrzenna – planowanie infrastruktury transportowej
Gospodarka Przestrzenna – planowanie przestrzenne
Logistyka
Logistyka – automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych
Logistyka – systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Joint MSc In EngineeringStudia w języku angielskim  
Joint MSc In Engineering – Inżynieria systemów przemysłowychStudia w języku angielskim  
Logistyka
Logistyka – logistyka procesów ratowniczych
Logistyka – logistyka służb mundurowych
Logistyka – logistyka w bezpieczeństwie
Logistyka – menedżer logistyki produkcji
Logistyka – menedżer łańcuchów dostaw
Logistyka – menedżer transportu

OPŁATY ZA STUDIA DLA OBYWATELI UE I Z POZA OBSZARU UE SĄ JEDNAKOWE I WYNOSZĄ

-   OD 1.580 EURO DO 1.720 EUR DLA  STUDIÓW I LUB II STOPNIA.

Zajęcia są prowadzone wyłącznie w języku polskim.

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.


Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

www.wsb.pl/wroclaw/ Typ uczelni: ekonomiczne Status: niepaństwowe

Kontakt:

Ul. Fabryczna 29/31 53-609 Wrocław tel. 71 359 46 46

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Filologia angielska
Filologia angielska – Język Angielski w Biznesie
Filologia angielska – Translatoryka
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość – Bankowość
Finanse i Rachunkowość – Doradztwo Finansowe
Finanse i Rachunkowość – Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Finanse i Rachunkowość – Rachunkowość
Finanse i Rachunkowość – Zarządzanie Podatkami
Logistyka
Logistyka – Eurologistyka i Logistyka Międzynarodowa
Logistyka – Logistyka w Biznesie
Logistyka – Transport i Spedycja
Politologia
Politologia – Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Zarządzanie Sytuacjami Kryzysowymi
Politologia – Media i Public Relations
Politologia – Przywództwo Lokalne
Politologia – Spółki Samorządowe i Gospodarowanie Zasobami Samorządów
Prawo w biznesie
Prawo w biznesie – Prawo i finanse
Prawo w biznesie – Prawo i zarządzanie
Turystyka i Rekreacja
Turystyka i Rekreacja – Animator Rekreacji
Turystyka i Rekreacja – Hotelarstwo
Turystyka i Rekreacja – Obsługa Ruchu Turystycznego
Turystyka i Rekreacja – Turystyka Międzynarodowa
Turystyka i Rekreacja – Turystyka Zdrowotna, SPA & Wellness
Zarządzanie
Zarządzanie – Business AdministrationStudia w języku angielskim  
Zarządzanie – Gospodarowanie Nieruchomościami
Zarządzanie – Marketing i Public Relations
Zarządzanie – Menedżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Zarządzanie – Menedżer Produkcji
Zarządzanie – Psychologia w Biznesie
Zarządzanie – Zarządzanie Firmą
Zarządzanie – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
I stopnia inżynierskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Logistyka
Logistyka – Koordynator Łańcuchów Logistycznych
Logistyka – Projektowanie i Eksploatacja Systemów Logistycznych
Logistyka – Projektowanie i Zarządzanie Systemami Transportowymi
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Finanse i rachunkowość  
Finanse i Rachunkowość – Analityk finansowy  
Finanse i Rachunkowość – Audyt i kontrola zarządcza  
Finanse i Rachunkowość – Menedżer banku  
Finanse i Rachunkowość – Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa  
Finanse i Rachunkowość – Strategie podatkowe  
Logistyka  
Logistyka – Systemy logistyki przedsiębiorstw  
Logistyka – Systemy logistyki transgranicznej  
Turystyka i Rekreacja  
Turystyka i rekreacja – Menedżer hotelu  
Turystyka i rekreacja – Menedżer rekreacji  
Turystyka i rekreacja – Menedżer turystyki  
Zarządzanie  
Zarządzanie – Gospodarowanie Nieruchomościami  
Zarządzanie – Innowacyjny marketing  
Zarządzanie – Kadrami  
Zarządzanie – Zarządzanie Biznesem  
Zarządzanie – Zarządzanie i marketing  

Opłaty za studia dla obcokrajowców w języku polskim lub angielskim, jednakowe dla obywateli UE i z obszaru poza UE.

Opłata rekrutacyjna na pierwszym roku studiów wynosi 100 EUR

Całoroczne opłaty za studia:

-  I rok studiów  -  1.047 EUR

- II rok studiów  -  1.180 EUR

- III rok studiów -  1.345 EUR

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.


Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

www.wszedukacja.pl Typ uczelni: ekonomiczne Status: niepaństwowe

Kontakt:

ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław tel. 71 377 21 01

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – Dziennikarstwo
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – Komunikacja Społeczna i Public Relations
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – Komunikowanie wizerunkowe i media
Filologia angielska
Informatyka
Informatyka – Grafika komputerowa
Informatyka – Systemy i sieci komputerowe
Informatyka – Technologie internetowe
Pedagogika
Pedagogika – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika – Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna
Pedagogika – Terapia pedagogiczna
Turystyka i Rekreacja
Turystyka i Rekreacja – Hotelarstwo i gastronomia
Turystyka i Rekreacja – Zarządzanie usługami turystycznymi
Zarządzanie
Zarządzanie – Logistyka w zarządzaniu
Zarządzanie – Przedsiębiorczość (zarządzanie małą i średnią firmą)
Zarządzanie – Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie – Rachunkowość w zarządzaniu
Zarządzanie – Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie – Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – Dziennikarstwo
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – Komunikacja Społeczna i Public Relations
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – Komunikowanie wizerunkowe i media
Pedagogika
Turystyka i Rekreacja
Turystyka i Rekreacja – Turystyka Międzynarodowa
Zarządzanie
Zarządzanie – Logistyka w zarządzaniu
Zarządzanie – Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie – Rachunkowość w zarządzaniu
Zarządzanie – Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie – Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

Roczna opłata za studia dla obcokrajowców a UE i z poza UE  (zajęcia tylko w języku polskim)

Studia I oraz II Stopnia -  1.086 EUR

Udzielany jest 4% rabat przy wpłacie jednorazowej.


Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

www.awf.wroc.pl Typ uczelni: sport, turystyka Status: państwowe

Studia:

Kontakt:

Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław tel. 71 347 3101, 71 347 3114 fax: 71 347-31-81

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Fizjoterapia
Kosmetologia
Sport
Terapia Zajęciowa
Turystyka i Rekreacja
Wychowanie Fizyczne
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Fizjoterapia
Sport
Turystyka i Rekreacja
Wychowanie Fizyczne

Roczna opłata    za wszystkie kierunki studiów dla obcokrajowców z UE i poza UE wynosi 4.000 EUR

Opłata rekrutacyjna wynosi 200 EUR na pierwszym roku studiów.

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.


Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

www.wsf.edu.pl Typ uczelni: pedagogiczne Status: niepaństwowe

Kontakt:

ul. Sienkiewicza 32 50-335 Wrocław tel. 71 328 14 14

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Amerykanistyka  
Filologia angielska
Filologia angielska – język w biznesie i turystyce
Filologia angielska – nauczyciel języka obcego
Filologia angielska – tłumaczenia
Filologia angielska od podstaw
Filologia angielska od podstaw – język w biznesie i turystyce
Filologia angielska od podstaw – nauczyciel języka obcego
Filologia germańska
Filologia germańska – język w biznesie i turystyce
Filologia germańska – nauczyciel języka obcego
Filologia germańska – tłumaczenia
Filologia germańska od podstaw
Filologia germańska od podstaw – język w biznesie i turystyce
Filologia germańska od podstaw – nauczyciel języka obcego
Filologia hiszpańska (iberystyka)
Filologia hiszpańska (iberystyka) – język w biznesie i turystyce
Filologia hiszpańska (iberystyka) – nauczycielska
Filologia włoska (italianistyka)
Filologia włoska (italianistyka) – język w biznesie i turystyce
Filologia włoska (italianistyka) – nauczycielska
Język+Język (studia dwujęzyczne)
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Filologia angielska
Filologia angielska – tłumaczenia specjalistyczne
Filologia germańska
Filologia germańska – tłumaczenia specjalistyczne
Filologia hiszpańska (iberystyka)
Filologia hiszpańska (iberystyka) – tłumaczenia specjalistyczne

Opłaty za studia dla obywateli UE i z obszaru poza UE są jednakowe.

Studia Licencjackie:

- studia z jednym językiem – od  655 EUR -  715 EUR

- studia z dwoma językami  – od  715 EUR – 765 EUR

Studia Magisterskie  -  655 EUR – 715 EUR

Studia Niestacjonarne – 600 EURO  -  690 EURO

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.


Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

humanistyczna.pl Typ uczelni: inne szkoły wyższe Status: niepaństwowe

Kontakt:

ul. Robotnicza 70B 53-608 Wrocław tel. 71 783 38 28

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Architektura Wnętrz
Fizjoterapia
Wzornictwo Akcesoriów Mody
I stopnia inżynierskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Architektura i Urbanistyka
Geodezja i Kartografia
Gospodarka Przestrzenna

OPŁATY DLA OBYWATELI UE I Z OBSZARU POZA UE SĄ JEDNAKOWE.

ROCZNE OPŁATY WYNOSZĄ OD 900 EUR DO 1.500 EUR  W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU STUDIÓW + WPISOWE W WYSOKOŚCI OD  25 EURO DO 70 EUR. 

Zajęcia wyłącznie w języku polskim.

Dla studentów opłacających rok akademicki w całości przewidziane są zniżki w wysokości 4%.


Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

www.asp.wroc.pl Typ uczelni: artystyczne Status: państwowe

Studia:

Kontakt:

Pl. Polski 3/4 50-156 Wrocław tel.  71 343 80 31

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Architektura Wnętrz
Grafika  
GraphicsStudia w języku angielskim  
Malarstwo  
Mediacja Sztuki  
Scenografia  
Sztuka i Wzornictwo Ceramiki  
Sztuka i Wzornictwo Szkła  
Sztuka Mediów
Wzornictwo
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Architektura Wnętrz
Grafika  
GraphicsStudia w języku angielskim  
Malarstwo  
Mediacja Sztuki  
Sztuka i Wzornictwo Ceramiki  
Sztuka i Wzornictwo Szkła  
Sztuka Mediów
Wzornictwo
Magisterskie jednolite
Studia stacjonarne niestacjonarne
Grafika  
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki  
Malarstwo  
Rzeźba  

Opłata roczna dla obcokrajowców z krajów UE i z obszaru poza UE dla wszystkich kierunków studiów ( oprócz grafiki) wynosi  1.285 EUR

Opłata za studia w języku angielskim

- grafika -  4.000 EUR

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.


Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie – Filia we Wrocławiu

www.pwst.wroc.pl Typ uczelni: artystyczne Status: państwowe

Kontakt:

ul. Braniborska 59 53-680 Wrocław tel. 71 358 34 01, fax: 71 3583421

Magisterskie jednolite
Studia stacjonarne niestacjonarne
Aktorstwo  
Reżyseria  

Roczna opłata za studia dla obcokrajowców z UE i z obszaru poza UE wynosi 10.000 EUR

Wpisowe płatne na I roku studiów – 200 EUR


Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

www.amuz.wroc.pl Typ uczelni: muzyczne Status: państwowe

Kontakt:

Pl. Jana Pawła II 2 50-043 Wrocław tel.  71 310 05 00, 71 355 55 43

I stopnia licencjackie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Dyrygentura  
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej  
Instrumental StudiesStudia w języku angielskim  
Instrumentalistyka
Jazz i Muzyka Estradowa
Kompozycja i Teoria Muzyki
Vocal StudiesStudia w języku angielskim  
Wokalistyka  
II stopnia magisterskie
Studia stacjonarne niestacjonarne
Dyrygentura  
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej  
Instrumentalistyka
Jazz i Muzyka Estradowa
Kompozycja i Teoria Muzyki  
Wokalistyka  

Opłaty są jednakowe dla obywateli UE i z obszaru poza UE.

Roczna opłata za studia wynosi  14.150 EUR

Studia są 3-letnie i zajęcia są prowadzone również w języku angielskim.


SYSTEM STPENDIALNY

Dogodny system stypendialny zapewnia osobom studiującym w naszym kraju pomoc finansową umożliwiającą pokrycie części  lub nawet całości kosztów nauki. Stypendium może otrzymać każdy student spełniający określone warunki.

Stypendium rektora

Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane m.in. za bardzo  dobre wyniki w nauce.  Studentom na studiach licencjackich jest możliwość przyznania takiego stypendium od  drugiego roku natomiast na studiach magisterskich już od pierwszego roku. Kryterium uzyskania stypendium jest średnia ocen za poprzedni rok studiów lub osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. Stypendium jest przyznawane niezależnie od wieku studenta i jego sytuacji materialnej. Przyznaje się je na wniosek studenta. Przy nauce na kilku kierunkach studiów stypendium jest możliwe do otrzymania  na jednym wskazanym kierunku. Kwota  przyznawanego stypendium wynosi  od 80 EUR do 200 EUR miesięcznie

Stypendium MNISW

Otrzymują je studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, posiadający osiągnięcia naukowe i wzorowo wypełniający obowiązki studenta, lub studenci z wybitnym osiągnięciami sportowymi w trakcie studiów. Wysokość stypendiów jest uzależnione od dyscypliny naukowej bądź sportowej za jakie zostało uzyskane.

 

NOCLEGO DLA STUDENTÓW

Akademiki czyli Domy Studenckie

Wrocław jest przyjaznym miastem dla studentów, można w nim zamieszkać w jednym z pięćdziesięciu akademików zlokalizowanych na terenie całego miasta. Każda większa uczelnia posiada do dyspozycji kilka bądź, kilkanaście własnych akademików. Są wyposażone w zróżnicowanym standardzie i w dalszej lub bliższej od uczelni lokalizacji. W dyspozycji zasobów kwaterunkowych uczelni są różne możliwości zamieszkania. Pokoje jedno, dwu, trzy osobowe wyposażone są w łazienkę oraz kuchnię, w niższym standardzie łazienka i kuchnia dostępne są na korytarzu. Opłaty za akademik są zróżnicowane i możliwe do dopasowania do stanu finansów każdego studenta. Rozpiętość opłat za pobyt w Domu Studenckim waha się od 80 EUR do 160 EUR miesięcznie. Opłata jest  uzależniona od lokalizacji budynku, ilości zakwaterowanych osób w pokoju a także jego wielkości i wyposażenia.

Wynajęcie mieszkania lub pokoju

We Wrocławiu, jak w każdym dużym mieście istnieje rzesza osób, które wynajmują mieszkania prywatnie. Lokale te stanowią bardzo istotne uzupełnienie oferty mieszkaniowej dla studentów. Mieszkania jedno, dwu lub trzypokojowe o zróżnicowanym standardzie wynajmowane są grupie  studentów lub pojedynczym osobom, które indywidualnie dobierają sobie współlokatorów. Koszt wynajęcia miejsca w mieszkaniu studenckim wynosi średnio od 90 EUR do 200 EUR miesięcznie. Kwota ta  jest uzależniona od standardu mieszkania (lokalizacja – odległość od uczelni, powierzchnia lokalu oraz jego wyposażenie. Właściciele lokalu przy podpisaniu umowy najmu pobierają najczęściej kaucję w wysokości miesięcznej opłaty za wynajem lokalu. Kaucja jest w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu w przypadku niewyrządzenia strat przez wynajmującego. Niektórzy wynajmujący oferują pokoje do zakwaterowania w miejscach swojego zamieszkana (mieszkaniu lub domu). Z reguły pokoje te są w pełni wyposażone. Wybór takiego wariantu zamieszkania wiąże się z dostosowaniem wymagań stawianych przez właściciela. Koszt wynajęcia pokoju wynosi od 80 EURO do 110 EURO. Koszt wynajęcia we Wrocławiu całego mieszkania np. 1-pokojowej kawalerki z aneksem kuchennym  i łazienką o całkowitej pow. ok 35 m² wynosi średnio 240 EUR + opłaty eksploatacyjne (czynsz + media)

Wrocław

4