Informator o założeniu firmy w Polsce

6

Działalność gospodarcza w Polsce prowadzona przez obcokrajowca nie posiadającego na terenie Polski miejsca zamieszkania może być prowadzona w formie spółki prawa handlowego. Najkorzystniejszym pod względem podatkowym oraz prawnym będzie założenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), która zakładana jest za pomocą aktu notarialnego i następnie rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców (KRS). 

Spółka taka wymaga wniesienia kapitału założycielskiego o wartości minimalnej wynoszącej 5000 PLN (ok. 1200 EUR) i możliwym jest wykazanie tylko jednego udziałowca, który będzie jednocześnie członkiem zarządu. Za wszystkie zobowiązania Spółka będzie odpowiadała do wysokości kapitału zakładowego. Oczywiście wyższy kapitał będzie wpływał na większą wiarygodność przedsiębiorstwa  u jego kontrahentów oraz w bankach, ale nawet przy kapitale najniższym, w krótkim okresie czasu można zbudować jego wiarygodną pozycję rynkową.

Wyżej  wymieniona forma prawna prowadzonej działalności obliguje do sporządzania corocznego sprawozdania finansowego i składania go w sądzie oraz urzędzie skarbowym.

Powyżej przedstawiliśmy tylko jedną formę rejestracji przedsiębiorstwa w Polsce, która jest najczęściej stosowana przez obcokrajowców otwierających firmę w naszym kraju. Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z nami, przedstawimy Tobie jeszcze inne możliwe formy rejestracji przedsiębiorstwa oraz związane z tym aspekty prawne i podatkowe.

Przedsiębiorstwa działające na terenie Polski mogą finansować swój rozwój za pomocą bezzwrotnych dotacji oraz nisko oprocentowanych pożyczek. Pomoc w formie dotacji przeznaczona jest przede wszystkim dla firm funkcjonujących na terenach wiejskich. Pożyczki dostępne są dla firm działających na obszarze całego kraju, bez względu na wielkość miejscowości w której są zarejestrowane. 

Dotację w wysokości max. 300 000 PLN (ok. 71 000 EUR) można przeznaczyć na zakup nowych maszyn i urządzeń lub budowę albo modernizację budynków służących do prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskanie dotacji wymaga złożenia w wyznaczonym terminie wniosku o jej udzielenie, w którym będzie wskazany cel inwestycyjny oraz sposób jego sfinansowania. Ponieważ dotacja, która refunduje 50 % wartości netto poniesionych kosztów, wypłacana jest po zakończeniu inwestycji i udokumentowaniu poniesionych nakładów finansowych (opłaconych przelewami bankowymi faktur), wraz z wnioskiem o jej udzielenie należy przedłożyć wyciąg z konta bankowego przedsiębiorstwa celem wykazania posiadania środków finansowych na realizację inwestycji, albo przedłożyć promesę kredytową wystawioną przez jeden z banków działających w Polsce lub promesę firmy leasingowej. 

Wiele banków oraz firm leasingowych posiada specjalne linie kredytowe na realizację inwestycji objętych pomocą dotacyjną.

Ponieważ ocena Wniosku o udzielenie dotacji ma formę konkursu, celem przekonania komisji oceniającej do objęcia planowanej inwestycji pomocą finansową, niezbędnym jest utworzenie nowych miejsc pracy (1 miejsce pracy do utrzymania przez okres 2 lat na każde 100 000 PLN dotacji), oraz wykazanie jakieś cechy innowacyjnej w kupowanych maszynach lub urządzeniach.

 Jeżeli inwestycja dotyczy budowy lub modernizacji oraz wyposażenia obiektu usługowego (np. hotel), należy sporządzić badanie marketingowe wykazujące zapotrzebowanie na oferowane usługi w określonym obszarze działania firmy. 

Badania marketingowe przeprowadza nasza firma, natomiast wykazanie innowacyjności produktowej zlecimy wyspecjalizowanym instytutom (koszt takiej usługi wynosi średnio 500 -1000 EUR).

Nabory Wniosków dotacyjnych odbywają się przeważnie 1 raz w roku, przy czym każda firma działająca na terenie wiejskim może otrzymać pomoc finansową na różne zakresy inwestycji, niezależnie z 2 różnych instytucji, w związku z czym poziom dotacji dla jednego przedsiębiorstwa może osiągnąć nawet 600 000 PLN (ok. 142 000 EUR).

Jeżeli utworzysz w Polsce więcej niż jedno przedsiębiorstwo, to każde z nich niezależnie będzie mogło występować o przyznanie pomocy finansowej na jego rozwój i dotyczy to nie tylko pomocy w formie dotacji ale również preferencyjnych pożyczek.

Wyżej przedstawiony program dotacyjny jest jednym z wielu, w ramach których możesz ubiegać się o wsparcie rozwoju swojej firmy. Ze względu na ich różnorodność (są programy wspierające np. działalność eksportową, turystykę, innowacyjność, ekologię) szczegółowe ich omówienie może nastąpić po rozpoczęcie współpracy z naszą firmą.

Pożyczkę w wysokości max. 500 000 PLN (ok. 119 000 EUR) twoja firma może otrzymać na okres 5 lat. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2 % w skali roku i jest oprocentowaniem stałym niezależnym od ewentualnego wzrostu oprocentowania kredytów bankowych przez cały okres spłaty pożyczki.Pożyczkę możesz przeznaczyć na wszelkiego rodzaju inwestycje związane z rozwojem Twojej firmy, począwszy od zakupu nieruchomości, budowy lub modernizacji budynków, zakupu nowych lub używanych maszyn, urządzeń i samochodów. W związku z uzyskaniem pożyczki nie masz obowiązku tworzenia nowych etatów, ale musisz zaproponować jej zabezpieczenie. Zabezpieczeniem tym mogą być również kupowane maszyny, urządzenia czy nieruchomości. Istnieje również możliwość wystąpienia do Funduszu Poręczeniowego, który może poręczyć do 60 % udzieloną Twojej firmie pożyczkę. W każdym województwie działa kilka Funduszy Pożyczkowych i w każdym z nich możesz ubiegać się o oddzielne pożyczki na sfinansowanie różnych celów inwestycyjnych. Pożyczkę możesz także przeznaczyć na środki obrotowe – zakup towarów do handlu lub surowców do produkcji. 

Polska-latawiec-logo

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE

Cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich (WE), gdy przebywa na terytorium Polski bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej 5 lat oraz posiada:

 • stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 • ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski.

Pobyt na terytorium Polski uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba, że przerwa była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub wykonywaniem pracy poza terytorium Polski, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski
 • towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub wykonującemu pracę poza terytorium Polski, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski
 • leczeniem

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA 

Cudzoziemiec uzyskuje zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony po wykazaniu okoliczności uzasadniających jego zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Taką okolicznością jest prowadzenie działalności gospodarczej korzystnej dla gospodarki narodowej

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca w Polsce nie dłuższy jednak niż 2 lata . Za każdym razem, przed upływem tego okresu należy wystąpić z ponownym wnioskiem o wydanie kolejnego zezwolenia na okres następnych 2 lat.

 Uwaga: Cudzoziemiec, wykonujący lub zamierzający wykonywać pracę w utworzonej przez siebie spółce musi wykazać, że działalność tej spółki jest korzystna dla gospodarki polskiej (czyli na przykład przyczynia się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy). W praktyce istotnym kryterium potwierdzającym ten fakt jest udokumentowane zatrudnianie przez cudzoziemca w swojej spółce przynajmniej dwóch obywateli polskich.

Polska-latawiec-logo

Karta pobytu

Cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wydaje się kartę pobytu.

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży (paszportem), do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy do Polski.

Cudzoziemiec powinien odebrać kartę pobytu osobiście. W przypadku małoletniego poniżej 13 roku życia odbioru karty pobytu dokonuje jego rodzic lub opiekun prawny

Załatwienie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE powinno zakończyć się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Twoja Rodzina

Zgodnie z prawem na terenie Polski mogą żyć i mieszkać:

 • członkowie Twojej rodziny, którzy posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Polski

Za członka rodziny cudzoziemca uważa się:

 • osobę pozostającą z nim w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnie dziecko tego cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dziecko przysposobione,
 • małoletnie dziecko tego cudzoziemca, w tym także przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską,
 • małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską.

Ponieważ pobyt na terytorium Polski przez okres 5 lat ( co jest niezbędne do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE ) uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, niezbędnym jest nie tylko zarejestrowanie przez Ciebie firmy w Polsce, która musi prowadzić aktywną działalność – wykazywać dochód i płacić podatki oraz stworzyć etaty dla co najmniej 2 obywateli polskich, ale również zatrudnienie Ciebie na umowę o pracę w naszej firmie.

Na podstawie takiej umowy, będziemy mogli oficjalnie wyznaczyć Ciebie jako przedstawiciela naszej firmy w kraju Twojego pochodzenia, co będzie podstawą do nie stosowania wobec Twojej osoby powyższych terminów, albowiem przerwa w pobycie na terenie Polski dłuższa niż 6 miesięcy i przekraczająca łącznie 10 miesięcy w okresie 5 lat może być spowodowana:

wykonywaniem obowiązków zawodowych lub wykonywaniem pracy poza terytorium Polski, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski;

Na podstawie umowy o pracę zawartej z naszą firmą będziesz mógł nabywać uprawnienia, które pozwolą Tobie po 5 latach uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, przebywając jednocześnie w swoim kraju. Niezbędnym będą jednak Twoje kilkudniowe pobyty w Polsce przynajmniej 2 razy w roku. 

Polska-latawiec-logo

Proponujemy naszym klientom 2 pakiety oferowanych usług.

Pakiet „FIRMA-1” skierowany jest do osób będących obywatelami państw nie należących do Unii Europejskiej i zamierzających dzięki rejestracji przedsiębiorstwa w Polsce, uzyskać możliwość finansowania rozwoju firmy za pomocą dotacji oraz pożyczek UE, a po okresie 5 lat działalności firmy uzyskać statut stałego rezydenta na obszarze UE, pozwalający na osiedlenie się wraz z najbliższą rodziną w wybranym państwie Wspólnoty.

 • W ramach tego pakietu firma nasza zapewni Tobie:
 • Przygotowanie umowy i rejestrację firmy u notariusza oraz w rejestrze sądowym przedsiębiorstw i urzędzie skarbowym
 • Rejestrację siedziby pod zaproponowanym przez nas adresem, spełniającym warunki ubiegania się o wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Unii Europejskiej
 • Znalezienie miejsca zamieszkania i zameldowanie na terenie Polski
 • Znalezienie dla Twojej firmy oraz zatrudnienie co najmniej 2 etatowych pracowników
 • Zatrudnienie Ciebie w naszej Firmie na kierowniczym stanowisku na umowę o pracę i wydelegowanie w formie rezydenta do obsługi naszych interesów na terenie Twojego kraju
 • Prowadzenie spraw księgowych, prawnych oraz administracyjnych
 • Pomoc w optymalizacji podatkowej dla przepływów kapitałowych pomiędzy Twoimi firmami
 • Reprezentowanie Twojej firmy na terenie Polski, poszukiwanie kontrahentów oraz zdobywanie informacji biznesowych ( np. dotyczących producentów interesujących Ciebie towarów lub odbiorców zainteresowanych Twoją ofertą )
 • Organizowanie Twojego pobytu podczas przyjazdów do Polski ( zapewnimy podczas naszych spotkań lub spotkań biznesowych z Twoimi kontrahentami obsługę tłumacza )
 • Przygotowanie przez okres naszej współpracy dokumentacji dotyczącej uzyskania dla Ciebie po okresie 5 lat funkcjonowania Twojej firmy w Polsce, statusu rezydenta na obszarze państw wchodzących w skład Unii Europejskiej oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem prawa stałego pobytu na obszarze UE

Koszt pakietu „FIRMA-1” wynosi miesięcznie 2460 EUR brutto ( 2000 EUR netto + 23 % VAT )i w tej cenie ujęte są takie koszty jak:

 • Wynajęcie biura na siedzibę Twojej firmy
 • Opłacenie notariusza i opłat sądowych związanych z rejestracją firmy
 • Wynajęcie lokalu mieszkalnego w którym będziesz zameldowany
 • Wynagrodzenie oraz składki ubezpieczeniowe od zatrudnienia 2 etatowych pracowników ( według najniższej ustawowej stawki wynagrodzenia obowiązującej w danym roku )
 • Składki ZUS od etatu utworzonego dla Ciebie w naszej firmie
 • Prowadzenie spraw księgowych oraz prawnych Twojej firmy
 • Obsługa tłumacza podczas Twoich pobytów w Polsce

Pakiet „FIRMA-2” skierowany jest do osób będących obywatelami państw należących do Unii Europejskiej lub będących obywatelami państw spoza obszaru wspólnoty, zamierzających dzięki rejestracji przedsiębiorstwa w Polsce  uzyskać możliwość finansowania rozwoju firmy za pomocą dotacji oraz pożyczek UE. 

 • W ramach tego pakietu firma nasza zapewni Tobie:
 • Przygotowanie umowy i rejestrację firmy u notariusza oraz w rejestrze sądowym przedsiębiorstw i urzędzie skarbowym
 • Rejestrację siedziby pod zaproponowanym przez nas adresem, spełniającym warunki ubiegania się o wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Unii Europejskiej
 • Prowadzenie spraw księgowych, prawnych oraz administracyjnych
 • Pomoc w optymalizacji podatkowej dla przepływów kapitałowych pomiędzy Twoimi firmami
 • Reprezentowanie Twojej firmy na terenie Polski, poszukiwanie kontrahentów oraz zdobywanie informacji biznesowych (np. dotyczących producentów interesujących Ciebie towarów lub odbiorców zainteresowanych Twoją ofertą)
 • Organizowanie Twojego pobytu podczas przyjazdów do Polski (zapewnimy podczas naszych spotkań lub spotkań biznesowych z Twoimi kontrahentami obsługę tłumacza)

Koszt pakietu „FIRMA-2” wynosi miesięcznie 615 EUR brutto (500 EUR + 23 % podatek VAT) i w tej cenie ujęte są takie koszty jak:

 • Wynajęcie biura na siedzibę Twojej firmy
 • Opłacenie notariusza i opłat sądowych związanych z rejestracją firmy
 • Prowadzenie spraw księgowych oraz prawnych Twojej firmy
 • Obsługa tłumacza podczas Twoich pobytów w Polsce

Polska-latawiec-logo

Ponieważ w celu ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej (WE) oraz otrzymanie dotacji i pożyczek UE przeznaczonych na rozwój Twojej firmy zarejestrowanej w Polsce, firma ta musi być dochodowa i płacić podatki, realnym kosztem naszych usług obciążającym Twoją firmę, będzie płacona kwota netto, ponieważ podatek VAT wynikający z naszych faktur zmniejszy Twoje zobowiązania podatkowe.

W związku z powyższym, przez 5 lat prowadzenia działalności, której efektem będzie uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, poniesiesz koszt 120 000 EUR, który w dużej części możesz sobie zrekompensować uzyskaniem dotacji lub pożyczek przeznaczonych na rozwój Twojej firmy założonej na terytorium Polski.  

Firma nasza od 2003 roku specjalizuje się w przygotowywaniu biznes planów związanych z uzyskaniem bezzwrotnych dotacji oraz nisko oprocentowanych pożyczek. Przeszło 1000 przedsiębiorstw z terenu całego kraju będących klientami naszej firmy otrzymało wsparcie finansowe.

W ramach standardowej taryfy opłat za przygotowanie biznes planów (2800 PLN opłat wstępnych + 5% od kwoty uzyskanej pomocy finansowej) będziemy reprezentować Twoją firmę przed organami administracji publicznej celem pozyskania finansowania dla jej rozwoju.