Informator o podjęciu pracy w Polsce

6

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca pod warunkiem posiadania wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony do podjęcia w Polsce pracy.

Cudzoziemiec, który pochodzi spoza Unii Europejskiej i chce pracować w Polsce, musi posiadać zezwolenie na pracę. O wydanie tego dokumentu może wystąpić tylko przyszły pracodawca. W tym czasie obcokrajowiec nie musi przebywać w Polsce, jego zadanie ogranicza się jedynie do znalezienia pracodawcy.

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia bądź przedłużenia zatrudnienia cudzoziemca.

Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami (z wyjątkiem dowodu osobistego i paszportu).
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datami.

W zezwoleniu wskazany jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Praca jest zatem uważana za legalną tylko wówczas, gdy cudzoziemiec wykonuje  pracę, która została wskazana w zezwoleniu. 

Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec chce zmienić pracę (tj. pracodawcę lub/i stanowisko pracy lub/i branżę, w której jest zatrudniony), musi uzyskać nowe zezwolenie.

Zezwolenie na pracę zachowuje ważność w wypadku:

 • gdy pracodawca zamierza powierzyć cudzoziemcowi pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okresy łącznie nie przekraczające 30 dni w roku kalendarzowym

Uwaga: zmiana stanowiska pracy na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym powoduje konieczność złożenia nowego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę są zwolnieni obywatele Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy, wykonujący pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy Powiatowy Urząd Pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi, określające nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, informujące o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz                     o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

Oznacza to, że cudzoziemcy z powyższych krajów mogą podjąć pracę w Polsce bez zezwolenia, jeżeli:

 • pracodawca rejestruje w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (na okres maksymalnie 6 miesięcy),
 • cudzoziemiec posiada aktualną wizę z prawem do pracy w Polsce lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Polska-latawiec-logo

Praca dla pracowników sezonowych oraz studentów:

Cudzoziemiec, który pracuje dorywczo lub sezonowo, nie musi posiadać zezwolenia na pracę. Podobnie jak uchodźcy ma obowiązek posiadania dokumentów, które uprawniają go do legalnego przebywania na terytorium Polski. Pracodawca, który chce zatrudnić pracownika sezonowego, powinien tylko zarejestrować oświadczenie (wraz z kopią) o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla swojej siedziby. Oświadczenie to musi zawierać dane pracodawcy i cudzoziemca, a rejestracja odbywa się podczas jednorazowej wizyty i jest bezpłatna dla obu stron. Ważne jest, żeby cudzoziemiec otrzymał oryginał oświadczenia. Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do uzyskania przez cudzoziemca wizy pobytowej (w celu podjęcia pracy) w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu.

Także student, który jest obcokrajowcem, może legalnie pracować w Polsce bez konieczności posiadania urzędowego pozwolenia pod warunkiem, że studiuje dziennie i posiada kartę pobytu.  W innym wypadku (np. gdy studiuje wieczorowo), by pracować legalnie powinien posiadać wizę z prawem do pracy. W takiej sytuacji student, składając wniosek o wizę, zamiast zezwolenia składa pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy w Polsce

Polska-latawiec-logo

Zatrudnienie pracownika z kraju członkowskiego Unii Europejskiej

Unijne regulacje z 17 stycznia 2007 roku dotyczące swobodnego przepływu pracowników na terenie wspólnoty dają poszukującym pracę prawo do przemieszczania się w sposób swobodny na terenie Wspólnoty w celu przyjęcia pracy. Pracownik ma również prawo do wyboru tej oferty pracy, która najbardziej pasuje do jego oczekiwań i kompetencji. Konieczność przebywania w miejscu zatrudnienia daje każdemu pracownikowi prawo do przebywania na terenie danego kraju członkowskiego, a po zatrudnieniu do pozostania na jego obszarze.

Do wykonywania pracy na terytorium Polski bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia na pracę uprawnieni są również obywatele Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Konfederacji Szwajcarskiej.

Polska-latawiec-logo

Obowiązek meldunkowy

Każdy cudzoziemiec po przekroczeniu polskiej granicy z zamiarem czasowego pobytu w Polsce jest zobowiązany wykonać obowiązek meldunkowy. Oznacza to, że cudzoziemiec musi zgłosić w odpowiednim urzędzie (Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy) adres swojego nowego pobytu w danej miejscowości.

Zgłoszenie powinno być dokonane przez cudzoziemca najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili przekroczenia granicy Polski. 

Z obowiązku zameldowania się w Urzędzie Miasta/Gminy zwolnieni są cudzoziemcy przebywający w hotelu, zakładzie udostępniającym lokal mieszkalny w związku z nauką (np. akademik), leczeniem się (np. szpital, klinika) lub wypoczynkiem (np. motel, pensjonat). Osoby te wykonują obowiązek meldunkowy u kierownika zakładu lub uprawnionego pracownika tego zakładu (hotelu, akademiku, szpitalu, itp.) przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. Polska-latawiec-logo

Karta Polaka

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność cudzoziemca do Narodu Polskiego i przyznający mu szereg istotnych uprawnień ułatwiających funkcjonowanie w Polsce. Cudzoziemiec, który ma Kartę Polaka może:

 • bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej; wiza taka nie będzie uprawniała jednak cudzoziemca do wjazdu do innych krajów niż Polska;
 • podejmować na terenie Polski legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
 • prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • uczyć się bezpłatnie w polskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
 • w nagłych wypadkach korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • korzystać z 37% ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
 • za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
 • w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków zagranicą.

Polska-latawiec-logo

Przez pracę do uzyskania polskiego obywatelstwa

Za obywatela polskiego uznaje się:

Decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy.

WAŻNE: aby móc zostać uznanym za obywatela polskiego, cudzoziemiec ma obowiązek znać język polski. Jego znajomość musi zostać potwierdzona certyfikatem znajomości języka uzyskanym po zdaniu egzaminu państwowego, świadectwem ukończenia szkoły (np. szkoły podstawowej, średniej lub wyższej) w Polsce lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest zezwoleniem, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 5 lat, co oznacza, że co 5 lat należy kartę wymienić. Na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym niż Polska kraju, może natomiast założyć firmę w państwie członkowskim UE lub podjąć pracę w przypadku znalezienia pracodawcy, który przeprowadzi procedurę administracyjną związaną z zatrudnieniem obcokrajowca w danym państwie, będącego obywatelem kraju nie należącego do obszaru UE.  Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie półrocznym w celu turystycznym.

Zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE może otrzymać cudzoziemiec, który:

 • przebywał w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat;
 • posiada stabilne i regularne źródło dochodu w ciągu 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku,
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy w związku ze zdobywaniem studiów lub szkolenia oraz na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z odbywaniem lub kontynuacją studiów, do 5-letniego okresu, od którego zależy udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE zalicza się im tylko połowę okresu tego pobytu. 

Pobyt na terytorium Polski uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba, że przerwa była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub wykonywaniem pracy poza terytorium Polski, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski;
 • towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub wykonującemu pracę poza terytorium Polski, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski;
 • leczeniem cudzoziemca.

Cudzoziemiec posiadający w jednym z państw członkowskich UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE ma prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w innym państwie członkowskim UE, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie w tym państwie oraz jeżeli posiada on stabilne i regularne źródła dochodu oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to również członków rodziny w/w cudzoziemca.

Polska-latawiec-logo

Od 1 stycznia 2014 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 1680 zł brutto. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, w kieszeniach najmniej zarabiających pozostanie prawie 1240 zł 

Spośród 28 krajów Wspólnoty Polska znajduje się na 12. miejscu pod względem nominalnej wartości płacy minimalnej wyrażonej w euro. Jej wartość wynosi obecnie  393 euro.

W stolicach województw średnie wynagrodzenie jest 2 x wyższe od płacy minimalnej, ale również koszty utrzymania są dużo wyższe niż na prowincji. Wynajęcie mieszkania to koszt co najmniej 1000 zł + 400 zł opłaty. Na wyżywienie będziesz musiał wydać nie mnie niż 400 zł miesięcznie. Wykonując prace fizyczne w gospodarstwie rolnym możesz zarobić równowartość najniższej pensji, ale nie będziesz ponosić kosztów utrzymania, ponieważ będziesz miał zapewniony skromny, ale darmowy nocleg oraz wyżywienie. Na rynku pracy brakuje wysoko wykwalifikowanych pracowników – przede wszystkim inżynierów różnych specjalizacji, którzy mogą liczyć na zarobki w wysokości powyżej 2000 euro miesięcznie.                                                                                                         

Na wysokie dochody mogą liczyć wszelkiego rodzaju rzemieślnicy dobrze znający wyuczony zawód. Szkoły języków obcych poszukują zagranicznych nauczycieli. Jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną opiekę na osobami starszymi i schorowanymi oraz pracowników niewykwalifikowanych do pracy w budownictwie i branży rolniczej. Ze względu na szybkie starzenie się społeczeństwa w ciągu kilku najbliższych lat na rynku pracy będzie brakowało każdego roku kilkaset tysięcy pracowników. 

Polska-latawiec-logo

Nasza firma może pomóc Tobie w znalezieniu pracy na terenie Polski. Od 2003 roku specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania na rozwój przedsiębiorstw. Dla przeszło 1000 firm z terenu całego kraju działających w różnych segmentach gospodarki – również budowlanym oraz rolniczym, które odczuwają ciągły deficyt niewykwalifikowanych pracowników, uzyskaliśmy bezzwrotne dotacje i niskooprocentowane pożyczki ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Posiadamy liczne kontakty biznesowe, dzięki którym skutecznie poszukujemy pracodawców zarówno dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów różnych specjalności, jak również dla pracowników o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Opłacając abonament w wysokości 60 EURna okres 12 miesięcy umieścimy Twoje dane w naszej bazie obcokrajowców poszukujących pracy w Polsce, która będzie dostępna dla kilkunastu tysięcy przedsiębiorców oraz rolników indywidualnych, którzy za naszym pośrednictwem pozyskują pracowników dla swoich firm oraz gospodarstw rolnych.  

Proponujemy Tobie również w ramach jednorazowej opłaty w wysokości 250 EUR pomoc w formalnościach administracyjnych związanych z legalizacją Twojego pobytu oraz pracy na terenie Polski. Pomożemy w znalezieniu mieszkania lub kwatery. Będziesz objęty naszą pomocą prawną w razie niewywiązania się Twojego pracodawcy z ustalonych warunków lub w przypadku choroby albo wypadku. Otrzymasz od nas numer telefonu alarmowego, pod który będzie mógł przedzwonić w razie problemów z prawem albo w każdym przypadku, kiedy będziesz potrzebował pomocy lub porady. 

Pamiętaj o konieczności zachowania ciągłości legalnej pracy (może być u różnych pracodawców) oraz zameldowania na terenie Polski, co umożliwi Tobie oraz Twojej rodzinie uzyskanie statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej z wszystkimi z tego tytułu przysługującymi przywilejami. 

Powyższą usługę oferujemy również obcokrajowcom, którzy na ternie Polski znajdą pracodawcę bez pośrednictwa naszej firmy. Przez okres 5 lat możesz stracić pracę lub mieszkanie z możliwością zameldowania – w takim przypadku nasza pomoc może być nieodzowna.                                 

POBIERZ ZAMÓWIENIE NA UMIESZCZENIE TWOICH DANYCH W NASZEJ BAZIE OBCOKRAJOWCÓW POSZUKUJĄCYCH PRACY NA TERENIE POLSKI

4